La Generalitat aprova el Pla Especial que amplia la reserva de sòl per a la celebració de festivals a Benicàssim

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Castelló, presidida pel director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, Lluís Ferrando, ha aprovat el Pla Especial que amplia la reserva de sòl per a la celebració de diversos festivals a Benicàssim com el FIB i el Rototom. Amb aquest objectiu, el document actual permet ampliar la zona d’ús recreatiu esportiu en el municipi en sumar 78.719,52 m2 nou als 54.284,38 m2 del recinte original, que donen lloc a un total de 133.003,90 m2.

Segons ha explicat el director general d’Ordenació del Territori, “aquesta mesura respon a l’aposta de la Generalitat per recolzar als festivals garantit un espai amb la màxima seguretat jurídica i una tramitació amb totes les garanties”.

També ha destacat el treball coordinat de totes les administracions: Ajuntament de Benicàssim, carreteres de l’Estat i les conselleries de Vertebració de Territori i Medi ambient “per a adoptar les mesures necessàries perquè aquests importants esdeveniments es puguen celebrar amb totes les garanties de qualitat i comoditat per al públic assistent, respectant el descans dels veïns en condicions de seguretat”.

En aquest sentit, Lluís Ferrando ha reiterat que “oci i turisme és plenament compatible amb el respecte als veïns i amb la seguretat de tots” i ha afegit que “el treball coordinat de les administracions fa possible portar a terme projectes fonamentals per al desenvolupament i creixement econòmic”.

El recinte original destinat a festivals i altres activitats recreatives de gran format que tenen lloc a Benicàssim, disposava d’una superfície insuficient per a la magnitud dels esdeveniments que acull, sent els més importants els festivals FIB i ROTOTOM. S’estima que l’afluència de púbic durant una setmana és de 20.000 persones per al FIB i de 14.000 per al Rototom.

Amb el pla especial, que ha aprovat la consellería que dirigeix María José Salvador, per a qualificació de sòl dotacional d’ús esportiu-recreatiu, s’incrementa la superfície destinada originàriament al recinte l’any 1998, en assignar als terrenys contigus, situats cap al nord, un règim urbanístic que permet destinar-los a la celebració de festivals i usos recreatius-esportius en general. La zona objecte de l’ordenació es troba delimitada a l’Oest pel ferrocarril, a l’Est per la N-340, per la qual cosa s’han tingut en compte les diferents afeccions de ferrocarril i de carreteres, així com les línies elèctriques d’alta tensió per a complir amb les distàncies mínimes exigides reglamentàriament.

Habilitar infraestructures

La nova ordenació habilitarà l’execució de les infraestructures necessàries per al desenvolupament dels usos previstos. Les obres consistiran principalment en acabats superficials mitjançant tapís vegetal natural i jardineria, alberos, gravetes o paviments continus, així com la creació d’infraestructures elèctriques de subministrament per a les instal·lacions i enllumenat de la zona i infraestructures enterrades de subministrament d’aigua potable i clavegueram.

Així mateix, no està prevista la construcció d’edificacions, excepte les quals es puguen requerir per a les infraestructures abans indicades, com a transformadors i xicotetes casetes de control, per a l’engegada dels diferents serveis.

El recinte podrà albergar instal·lacions de caràcter temporal com a carpes, escenaris, mòduls prefabricats, esteses aèries o superficials de servei, torres de control, condícies modulars, instal·lacions hosteleras prefabricades, closos, etc al servei de les activitats que es duguen a terme.

Totes les instal·lacions tindran caràcter eventual i només es muntaran per a cada celebració o activitat. L’organització i l’abast difereix no solament entre els diferents festivals sinó que les activitats que es repeteixen amb caràcter anual també modificaran d’un any a un altre les instal·lacions efímeres.

Per a la demanda de recursos hídrics s’ha realitzat una estimació respecte als festivals amb major afluència, el FIB i el Rototom, procedint el subministrament de la xarxa municipal i de tres pous per a les condícies. Les aigües residuals que generen es connectaran a la xarxa municipal que aboca a la EDAR.

En el pla especial s’especifica que les instal·lacions i obres que s’executen compliran amb els requisits de caràcter paisatgístic com puguen ser la limitació al mínim de les zones de paviment continu per a evitar segellar el sòl i la protecció de les vistes amb plantació de vegetació de port, evitant els tancament actuals de murs de formigó amb grafits, que s’hauran de substituir per barreres vegetals.

Quant a les mesures relacionades amb l’activitat, es tramitarà l’oportú projecte d’activitat eventual, i es tindran en compte les mesures de seguretat necessàries com la regulació de tràfic en els accessos o les diferents afeccions ambientals i legals com les de sòl forestal, contaminació acústica, vies pecuàries i altra normativa.

Planes Generals de Lludient i Xèrica

A més, en la Comissió Territorial d’Urbanisme s’han aprovat el Pla General de Lludient i el Pla General de Xèrica que, en opinió del director general, “són dos exemples del nou urbanisme que posa en valor els atractius de les comarques d’interior de la província de Castelló en facilitar el desenvolupament turístic compatible amb els valors ambientals i territorials”.

Per a Lluís Ferrando, es tracta de dos plans generals “adaptats a l’índex de creixement ordenat, amb un centre històric protegit en el respectiu catàleg de béns patrimonials i un sòl no urbanitzable zoonificado

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Millors acadèmies de preparació d’oposicions a magisteri

Aconseguir una plaça de funcionari docent s'estableix com l'alternativa per a aconseguir una estabilitat professional. Ens trobem en plena vorágine

Cerrar