F. Crespo: ‘ Intervenció General confirma irregularitats en venda llotges batalla flors’

Una setmana després de la finalització de la Fira de Julio 2017 segueixen apareixent ombres en la seua gestió i tramitació administrativa.

Félix Crespo: “La Intervenció General de l’Ajuntament confirma en un informe la deficient tramitació de l’expedient de la contractació de la venda de llotges en línia per a la Batalla de Flores.

“Així mateix ve a donar la raó a les denúncies del Grup Municipal Popular durant aquests tres anys, de manera consecutiva, sense formalitzar la contractació d’aquest servei, adjudicat de forma directa ‘en exclusiva’ ”.

A través del Servei Fiscal Despeses de la Intervenció General de l’Ajuntament, s’emet un sever informe i es retorna l’expedient al Servei de Cultura Festiva el 13 de juliol, on s’indica literalment:

‘-En els apartats primer, segon –clàusula 2.1- i cinquè de la part dispositiva de la proposta de resolució s’estableix un termini d’execució de la prestació de venda objecte del contracte amb inici el 17 de juliol de 2017.

El començament de l’execució en tal data sense l’aprovació per l’òrgan competent l’adjudicació del contracte menor, determina que la despesa haurà de tramitar-se conforme estableix la base 34.2 b) i 4 d’execució del pressupost.

– La sol·licitud d’informe previ ha tingut entrada en el Servei Fiscal Despeses el 13 de juliol a les 12,29 h., sense l’antelació exigida a la data prevista de realització de la despesa proposada, donat el termini de 10 dies que estableixen amb caràcter general l’article 80.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Base 14ª.1 de les d’execució del vigent pressupost per a l’emissió de l’informe per la IGAV’.

El regidor del Grup Municipal Félix Crespo, després d’obtenir accés a l’expedient 01904/2017/521 referenciat com ‘CONTRACTAR GESTIÓ EMBENA LLOTGES PER A la BATALLA DE FLORS DE 2017-CONTRACTE MENOR’ ha constatat l’existència d’un informe molt contundent de la Intervenció General de l’Ajuntament sobre les irregularitats en les dates i tramitació que confirmen les sospites sobre l’absència de contracte, per tercer any consecutiu, de l’empresa encarregada ‘en exclusiva’ de la gestió i recaptació de l’import per la venda de les llotges de la Batalla de Flors que ascendia a 12.750 €.

Crespo ha indicat que “és increïble que Fuset anunciara el passat 18 de juliol que la venda en línia de les llotges es realitzaria en dues dates, el 20 i 24 de juliol i començaria a les 9,30 hores, quan tenia damunt de la seua taula un informe duríssim de la intervenció i va decidir continuar amb la venda sense formalitzar ni donar cobertura jurídica a l’esmentat contracte, una irresponsabilitat gravíssima”. negatiu.

S’ha comprovat que l’expedient es crea el 12 de juliol, i en aqueix mateix dia es redacta una proposta de resolució sense previ informe d’intervenció, la mateixa proposta que un dia després és rebutjada pel servei fiscal despeses. En la moció del regidor Fuset del dia 12 de juliol s’indica: ‘…/…Amb la finalitat de facilitar la bena de localitats, el Servici de Cultura Festiva haurà d’iniciar els actuacions administratives per a contractar per mitjà de contracte menor amb la mercantil Universal Tiquets, S.L. …/…’, així com en l’informe de necessitats s’indica ‘…/…Per això és considera necessari contractar una empresa especialitzada la bena de llotges …/…’. Una altra irregularitat que s’ha comprovat és que el pressupost que envia l’empresa s’adjunta a l’expedient el 13 de juliol, un dia després d’haver confeccionat la proposta de resolució rebutjada.

L’edil popular ha afegit que “Any rere any, i han sigut tres, aquest grup municipal ha denunciat els problemes provocats pel nou sistema de venda d’entrades en línia pel descontentament, malestar i frustració que ha anat generant en els interessats en la seua adquisició, i que van donar trasllat a través de les diferents xarxes socials i en les mateixes instal·lacions d’aquest grup municipal. Un altre extrem que s’ha confirmat és que han fet falta tres anys perquè Fuset s’adonara de l’error del seu empecinamiento i la falta de reconeixement de les fallades d’aquest nou sistema que li indicaven els valencians, i sembla ser que en la pròxima edició es realitzarà per sorteig”.

“És un fet gravíssim que una empresa preste els seus serveis a l’Ajuntament sense cap tipus de contractació ni cobertura jurídica i administrativa atès que suposa una irregularitat administrativa gravíssima. S’exposa novament a l’Ajuntament a una inseguretat jurídica més greu si cap en tractar-se de la recaptació de diners municipals per un tercer i desconeixent on s’ha ingressat l’import de la recaptació”, ha indicat Crespo.

Félix Crespo ha preguntat que “a qui va a culpar Fuset, quan en aquesta ocasió ha sigut la Intervenció General de l’Ajuntament qui posa objeccions i enlletgeix la conducta al regidor Fuset i a la seua desastrosa i caòtica gestió que està duent a terme. Falta de previsió i desorganització estan sent la normal general d’un desinterès i desídia cada dia més palés en aqueixa regidoria”.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Rincón de Ademuz rebrà 108.572 euros del nou Model de Serveis Socials

La comarca de Rincón de Ademuz rebrà un total de 108.572 euros en concepte del nou Model de Serveis Socials de la

Cerrar