El Consell aprova el Pla Director de Seguretat Vial de la Generalitat

El Consell ha aprovat el Pla Director de Seguretat Vial de la Generalitat, que té com a objectiu general la reducció de l’accidentalitat i de les seues conseqüències a la Comunitat Valenciana.

Aquest pla té un caràcter multidisciplinari i *multisectorial, obert a tota la societat. Els temes clau són el principi del sistema segur i la Visió Zero, on la seguretat és més important que la mobilitat, que ha d’estar sempre supeditada a la primera.

El desenvolupament d’aquest pla estableix, com a principal novetat, una coordinació entre els diferents departaments de la Generalitat. S’encomana a les conselleries d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori; Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; Sanitat Universal i Salut Pública; Educació, Recerca, Cultura i Esport; Igualtat i Polítiques Inclusives i a l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències que elaboren programes que arrepleguen les actuacions a executar per a la millora de la seguretat vial a la Comunitat Valenciana.

Així mateix, els diferents departaments hauran d’incloure terminis, indicadors de seguiment i pressupost benvolgut, així com les anàlisis i estudis que s’hagen elaborat per a la definició de les actuacions a executar i que puguen ser d’interès per a la comprensió dels problemes detectats. Aquests programes hauran d’incloure actuacions per a la seua execució l’any 2017.

Es constitueix la Comissió de Seguiment

També es constitueix la Comissió de Seguiment del Pla Director, que estarà integrada pels directors generals d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat; Indústria i Energia, de Salut Pública; Política Educativa; Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències i el secretari general de l’IVAJ.

La funcions d’aquesta comissió seran l’avaluació, coordinació, comunicació i representació quant al desenvolupament d’aquest Pla Director. La coordinació amb caràcter general li correspon a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

Per a aconseguir la implicació de la societat, estarà operativa la “Web per a la Seguretat Vial” de la Generalitat, en la qual es podrà consultar la informació disponible relacionada amb el Pla Director i la seua gestió, així com qualsevol una altra ressenya que puga resultar d’interès.

Bústia de Seguretat Vial

Igualment, es crearà la “Bústia de Seguretat Vial”, a través del com es podran atendre consultes o peticions dels ciutadans.

Representarà el principal punt de trobada entre la Generalitat i el ciutadà en allò que es referisca al Pla Director. En tant no estiguen constituïdes aquestes eines, les conselleries amb participació en aquest Pla Director tindran la seua pròpia web i bústia.

Per a poder aconseguir la major reducció de l’accidentalitat i de les seues conseqüències, a partir de l’aprovació d’aquest Pla Director seran d’obligat compliment per a tot el Sector Públic de la Generalitat una sèrie de directrius, com que les actuacions urbanístiques hauran d’incloure una anàlisi de les connexions amb la xarxa viària en el qual s’establisquen les condicions mínimes per a garantir la seguretat vial després de la seua posada en servei.

Planes de mobilitat

També serà obligatori per a l’administració autonòmica que els plans de mobilitat que apareixen regulats en la llei de mobilitat de la Comunitat Valenciana tractaran específicament la seguretat dels desplaçaments; analitzaran l’accidentalitat actual i la seua evolució recent; i proposaran accions per a millorar la seguretat dels vianants, ciclistes i de la resta d’usuaris del transport, tant públic com a privat.

Quant als Planes d’Inversions Estratègiques Sostenibles o figures similars referides a usos terciaris, hauran de garantir que no s’afavorirà el transport privat enfront d’altres maneres més sostenibles, com a desplaçaments per als vianants, amb bicicleta o en transport públic i es procurarà que els Planes Generals d’Ordenació Urbana incloguen una anàlisi de l’accidentalitat, identificant els punts de major sinistralitat i les mesures correctores, amb especial incidència en la protecció dels usuaris més vulnerables.

La Generalitat recolzarà la recerca realitzada per les universitats de la Comunitat Valenciana, entre els objectius prioritaris de la qual estiga la millora de la seguretat vial, que podrà realitzar-se amb finançament directe, amb prestació d’equips o instal·lacions, amb la col·laboració o coordinació de personal tècnic de la pròpia Generalitat o de qualsevol altra forma d’acord amb la legislació vigent.

Així mateix, s’estudiarà en la xarxa de la Generalitat la conveniència d’adoptar en alguns trams de carreteres convencionals tipologies de secció transversal “2+1”, o “1+1”, amb separació de sentits, a fi de reduir l’accidentalitat per col·lisió frontal o *frontolateral.

Pla de Qualitat en el servei d’inspecció tècnica de vehicles

El servei d’inspecció tècnica de vehicles de la Comunitat Valenciana haurà de comptar amb un Pla de Qualitat destinat a millorar la prestació del servei i incrementar la informació oferida als usuaris en l’àmbit de la seguretat vial.

Per la seua banda, la conselleria competent en matèria d’educació augmentarà la presència de l’Educació Vial en els futurs currículums de l’educació obligatòria. Arreplegarà per a aquesta tasca l’aportació que es faça des de la societat civil, així com des de les institucions en la forma legalment establida.

La Conselleria de Sanitat Universal promocionarà i recolzarà el transport i desplaçament actiu, segur i saludable al lloc de treball o estudi, mitjançant la col·laboració amb les entitats que desenvolupen tasques de salut local.

La Direcció general de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències adequarà el servei ‘1.1.2 *Comunitat Valenciana’ per a la recepció de les trucades d’emergència automàtiques realitzades pels vehicles a partir del 31 de març de 2018 (projecte *eCall).

Igualment, fomentarà, a través de l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (*IVASPE), la formació dels col·lectius d’emergències en matèria de seguretat vial i conducció segura, mitjançant els programes formatius habituals i l’organització de jornades específiques.

En el marc de la “Estratègia 2011-2020. Dècada d’acció per a la seguretat vial”, quan es dispose de les dades d’accidentalitat d’aquest any, la Comissió de Seguiment elaborarà un informe en el qual es justificarà el manteniment o modificació de les directrius ací contemplades.

La seguretat vial com a prioritat

Per al Consell, la seguretat de la circulació per carretera i vies urbanes, puix que forma part del dret a la vida i a la salut dels ciutadans, ha de ser i és objectiu prioritari per a les administracions públiques, a les quals correspon adoptar mesures que garantisquen els màxims nivells de seguretat per als usuaris de les vies públiques, compatible amb la mobilitat i sempre amb respecte al medi ambient.

Els avanços assolits en matèria de seguretat vial en els últims anys han suposat una important reducció de la sinistralitat, la qual cosa ha sigut possible gràcies a un esforç continuat de la societat en el seu conjunt, sota la coordinació de les administracions públiques amb major capacitat per a mobilitzar recursos i conjuminar iniciatives.

Des de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori s’ha considerat oportú implantar un Pla Estratègic, amb mesures innovadores i propostes adaptades a problemes concrets, i més encara en un període en el qual s’està recuperant el tràfic després d’anys d’una menor mobilitat conseqüència de la crisi econòmica.

El Pla Director de Seguretat Vial de la Generalitat s’ha realitzat en línia amb les directrius de l’Assemblea General de les Nacions Unides. Per a la seua elaboració s’ha comptat amb una àmplia participació d’altres administracions públiques, organismes i associacions.

Aquesta *inciativa va a potenciar l’actuació de la Generalitat en pro de la reducció de la sinistralitat, alhora que promourà i impulsarà les actuacions d’administracions i associacions compromeses amb la seguretat vial.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
La Inspecció General de Serveis de la Generalitat tramita un total de 70 denúncies, queixes i recerques en 2016

El ple del Consell ha analitzat els resultats d'execució del pla de la Inspecció General de Serveis corresponents a 2016,

Cerrar