El Consell aprova el decret que regula la implantació del nombre màxim d’alumnes i la jornada lectiva del personal docent no universitari

El ple del Consell ha aprovat el decret que modifica les disposicions transitòries del Decret 59/2016 i que té com a objectiu regular, per al curs 2017-2018 i successius, el nombre màxim d’alumnes per aula, unitat o professor, i la jornada lectiva del personal docent en els centres docents públics i concertats de la Comunitat Valenciana.

La nova redacció del decret determina un calendari d’implantació progressiva de les ràtios establides en el Decret 59/2016 durant el curs 2017-2018 i successius.

Cal recordar, per tant, que les ràtios màximes per unitat o grup per a cada nivell educatiu, segons el Decret 59/2016, són:

-Educació Infantil (primer cicle): per a alumnat menor d’un any és de 8 alumnes màxim per unitat; per a alumnat d’un a dos anys és de 13 per unitat; per a alumnat de dos a tres anys és de 20 per unitat.

-Educació Infantil (segon cicle): 25 alumnes per unitat

-Educació Primaria: 25 alumnes per unitat

-Educació Secundària Obligatòria: 30 alumnes per unitat

-Batxillerat: 35 alumnes per unitat (45 en règim nocturn o en règim semipresencial o a distància);

-Formació Professional Inicial: 18 alumnes per unitat en la Bàsica i 30 alumnes per unitat en la de Grau Mitjà o Superior (45 en règim semipresencial o a distància)

-Ensenyaments d’Idiomes: entre 20 i 35 alumnes per unitat, segons el nivell (50 per a la modalitat a distància)

-Educació de Persones Adultes: entre 12 i 35 alumnes per unitat, segons el nivell i cicle.

-Ensenyaments esportius, ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa, ensenyaments artístics professionals d’Arts Plàstiques i Disseny i ensenyaments artístics superiors: el nombre màxim d’alumnat per professor o professora serà el que es determine en la normativa bàsica vigent.

Implantació

Segons la disposició primera, a partir del curs 2016-2017, la implantació es realitzarà de manera progressiva, curs a curs, a partir del primer nivell de cadascuna de les etapes, excepte en Educació Primària, atenent les disponibilitats pressupostàries.

Pel que fa a l’Educació Primària, la implantació de la ràtio màxima es realitzarà progressivament curs a curs, a partir del primer nivell del curs 2019-2020, atenent les disponibilitats pressupostàries.

A més, la disposició segona estableix que, durant el període d’implantació, s’aprofitaran les baixes de l’alumnat per a regularitzar les ràtios. També especifica que una vegada començat el curs escolar i en cas que es produïsca escolarització d’alumnat d’incorporació tardana, correspondrà a la Comissió Municipal d’Escolarització efectuar la proposta de repartiment.

D’altra banda, la disposició tercera indica que els centres que tinguen dues o més unitats en sisé d’Educació Primària, podran establir, en l’arranjament escolar del curs següent, un nombre d’unitats per a primer d’Educació Primària que permeta fixar una ràtio màxima de 25 alumnes per unitat, sense que això puga comportar variacions del nombre d’unitats d’Educació Primària ni de la plantilla del centre, i sempre que es dispose dels espais suficients. Aquesta mesura es podrà aplicar només durant els cursos 2017-2018 i 2018-2019 i sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permeten.

Finalment, la disposició quarta fa extensiva tot el període d’implantació progressiva, la referència, que es fa en el Decret 59/2016, que en el curs 2016-2017, i per als cursos no afectats pel calendari d’implantació, caldria ajustar-se al que disposa l’Ordre 19/2012.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Xavier Herrero signa amb la històrica falla Federico Mistralenc – Murta de València per a tornar a la senda del premi

L'artista faller Xavier Herrero va signar aquesta setmana el contracte per a realitzar el monument a la històrica falla Federico

Cerrar