El Consell aprova el decret pel qual es redueixen les taxes universitàries per al curs 2017-2018


El Consell ha aprovat el decret que estableix una reducció del 7% de la matricula ensenyaments de grau i màster per al curs acadèmic 2017-2018. Aquesta reducció de taxes s’ampliarà a un 8% més per al curs 2018-2019, que suposa total del 15%,

La reducció de taxes, al costat de la implementació d’una política de subvencions i beques universitàries que ajuden a lluitar contra les desigualtats socials, són dues dels eixos bàsic inclosos en el Pla de Millora del Sistema Universitari Valencià.

Amb aquest decret, l’import de les tarifes per la realització d’estudis conduents a títols propis de les universitats serà fixat pel consell social de cada universitat, igual que l’import dels preus per la prestació de serveis no acadèmics per part de la universitat o per l’ús o cessió d’instal·lacions universitàries.

El règim aplicable a les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris serà l’establit en la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer.

El decret possibilita diferents tipus d’exempcions i bonificacions per a l’alumnat que reba beques i altres ajudes a l’estudi amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat o de la Generalitat. També tindran exempcions i bonificacions els que obtinguen matrícula d’honor o premi extraordinari de Batxillerat, els membres de famílies nombroses, els que hagen sigut víctimes de bandes armades o elements terroristes o siguen familiars.

Aquestes exempcions i bonificacions també beneficiaran a aquells que es troben en algun dels supòsits d’exempció als quals es refereix l’article 148 del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, en els termes i les condicions establits en l’esmentat article. I també tindran dret a l’exempció total de taxes: els alumnes que tinguen reconeguda una discapacitat igual o superior al 33 per cent.

L’import de les taxa aplicable als estudiants estrangers serà el mateix import que l’aplicat per als estudiants de nacionalitat espanyola.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
La Filmoteca d’Estiu projecta ‘Tarde para la ira’ en tres sessions

La Filmoteca d'Estiu projecta aquest dissabte, 29 de juliol, a les 22.30 hores, als jardins del Palau de la Música,

Cerrar