Castelló aprova noves ordenances de soroll, tanques publicitàries i guals per a millorar la gestió i guanyar eficàcia en l’aplicació

El Ple ratifica l’adhesió al Pla Edificant i sol·licita la delegació de competències a Conselleria per a construir el Vicent Marzà

El ple de l’Ajuntament de Castelló ha aprovat avui les noves ordenances municipals de soroll (aprovació provisional i exposició pública), elements de publicitat (nova exposició pública) i guals (aprovació definitiva) amb les quals el Govern local persegueix millorar la gestió municipal, actualitzar la normativa a la nova legislació i guanyar eficàcia en l’aplicació. La nova ordenança de guals substituirà a la redactada en 1999; la de tanques publicitàries a un text de l’any 2001 i la de sorolls a una ordenança aprovada en 2010 que va quedar desfasada als pocs mesos d’entrar en vigor per l’aprovació de normativa europea i estatal que ara ja s’arreplega.

Una vegada aprovades provisionalment, es publicarà l’acord plenari en el Butlletí Oficial de la Província i a partir d’aqueix moment s’obrirà un període d’exposició pública perquè la ciutadania puga consultar les ordenances, estudiar el seu contingut i presentar al·legacions si ho considera oportú.

Ordenança d’elements publicitaris

La nova ordenança s’elabora després de constatar l’elevat incompliment de l’actual, en molts casos per un desfasament de la previsió legal i l’efectiva demanda. El text regula la instal·lació de cartells, monopostes, lones, panells lluminosos i pintura publicitària en mitgeres amb la finalitat de conjugar la demanda, la seguretat, l’estètica i el control efectiu.

 

El regidor d’Ordenació del Territori, Rafa Simó, ha destacat la incorporació de requisits com la integració paisatgística i la salubritat de les parcel·les en què se situen com dos dels elements centrals de la nova ordenança amb la voluntat de minimitzar l’impacte visual d’aquest tipus de suports però amb la suficient flexibilitat tècnica per a fer viable una utilització racional de l’espai públic.

Entre les zones en les quals es prohibirà la instal·lació d’elements de publicitat s’inclouen les avingudes de Ferrandis Salvador i Mare de Déu del Lledó; camí La Plana; Caminàs; en l’àmbit del Pla Especial de la Marjalería; en el nucli històric tradicional (Z-0) i en el nucli històric del segle XIX (Z-1) així com en les parcel·les que limiten o estiguen situades a menys de 100 metres del domini públic marítim-terrestre i en els terrenys classificats pel planejament urbanístic com a sòl no urbanitzable protegit.

Ordenança de guals

La normativa aprovada avui provisionalment pretén superar algunes limitacions que no es justifiquen i fins i tot entren en conflicte amb l’exigència d’estàndards urbanístics per a l’ús residencial, com l’exigència que hi haja un mínim de cinc vehicles per als locals destinats a activitats.

 

Entre les novetats, destaca la potenciació del gual temporal o horari amb l’objectiu d’alliberar el major espai possible en via pública, de tal manera que en els supòsits en què en l’immoble o local es desenvolupe una activitat puga, en finalitzar la jornada laboral, aparcar qualsevol vehicle. Encara que popularment s’associa gual a la restricció d’aparcament per a permetre l’accés a un pàrquing, l’autorització de gual –i per tant la taxa corresponent- correspon a l’aprofitament especial de les voreres.

 

L’ordenança inclou tres tipus de gual: permanent, activat les 24 hores del dia; gual horari, de prohibició d’aparcament de 8:00 a 20:00 hores i en les 12 hores restants permès per a l’estacionament per a públic general i serà aplicable en activitats comercials, industrials o de serveis i, finalment, un gual d’horari especial, en què de 10:00 a 16:00 hores es podrà aparcar en la modalitat d’estacionament en superfície regulat ORA. Aquesta última modalitat s’aplicarà en els habitatges unifamiliars situats en zones com el carrer Rosa María Molás, Pintor Carbó, Columbretes, Fernando el Catòlic, avinguda Chatellerault, etcètera, i en el Grau en vials com el Serradal, l’avinguda dels Pins, Harley Davidson, avinguda Ferrandis Salvador, Passeig Buenavista, etcètera.

Entre les prohibicions, s’arreplega expressament que no es concedirà autorització de gual per a aparcar enfront d’un immoble que manque d’entrades d’automòbils.

Ordenança de soroll

Els àmbits d’aplicació de la nova ordenança del soroll inclouen edificacions; activitats industrials, comercials i de servei; activitats subjectes a legislació vigent en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics; treballs en via pública i en l’edificació que produïsquen sorolls; sistemes d’avís acústic; mitjans de transport, circulació de vehicles a motor i ciclomotors i comportament ciutadà.

 

La nova ordenança proposa determinar els valors límits per a soroll i vibracions conforme a la llei estatal i completar aqueixos valors en cas que siga necessari amb els establits en la normativa autonòmica, prenent sempre com a referència els nivells de recepció més restrictius, i ajustar-se a les tres franges horàries que fixa la normativa europea (Directiva 2002/49/CE, traslladada per Llei 37/2003 de 17 de novembre del Soroll).

 

Així, la franja horària diürna anirà de 7 a 19 hores; la vespertina, de 19 a 23 hores, i la nocturna, de 23 a 7 hores. Els valors límit de inmissió de soroll en ambient exterior s’establiran en funció d’aquestes franges horàries i dels usos dominants de l’entorn, que es fixen en sanitari, docent i cultural; residencial; terciari, recreatiu i d’espectacles, i, finalment, industrial.

Quant a algunes de les novetats que s’introdueixen, destaca la diferenciació entre ambientació musical i la amenització musical, la simplificació dels procediments administratius per a facilitar les tramitacions garantint el compliment dels estàndards de qualitat acústica i la regulació d’esdeveniments i actuacions a l’aire lliure en funció de si s’utilitzen equips amplificats o no.

Pla Edificant

D’altra banda, el Ple de l’Ajuntament també ha aprovat l’adhesió del consistori castellonenc al Pla Edificant i la sol·licitud de delegació de competències per a la construcció del CEIP Vicent Marzà en el marc del Pla de construcció, reforma i millora dels centres educatius impulsat per la Conselleria d’Educació.

Sobre aquest tema, el regidor d’Educació, Enric Porcar, ha manifestat que “per a haver arribat fins a ací s’han realitzat una sèrie de passos: aprovació per part del Consell Escolar del Vicent Marzà l’adhesió al Pla Edificant, aprovació per part del Consell Escolar Municipal i, finalment, realitzar l’avantprojecte i valoració econòmica de les obres realitzant una previsió de despesa per anualitats

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
L’Ajuntament convoca la beca Velázquez 2018/2019 dotada amb 16.000 euros en quatre pagaments

Es tracta d’una de les beques amb major dotació en el panorama artístic. L’Ajuntament de València ha aprovat una nova

Cerrar