Un assessor de ribó modifica els plecs administratius i tècnics de la licitació de la plaça de la Reina en contra del criteri dels tècnics municipals 

“Exigim una immediata explicació de l’alcalde”

El regidor Alfonso Novo ha anunciat avui que el Grup Municipal Popular té la intenció de presentar iniciatives tant en la pròxima Comissió d’Urbanisme com en el Ple municipal en relació amb l’expedient de contractació de la redacció del Projecte de Reordenació de la Plaça de la Reina de la ciutat de València.

Novo ha assegurat que “en aquest expedient hi ha coses molt poc clares i, per açò divendres passat sol·licitem al regidor responsable de Contractació que ens donara accés a l’expedient a través de la Plataforma integral d’Administració Electrònica (PIAE) per a la seua consulta, sense que fins al dia d’avui, una setmana després, hàgem pogut tenir accés al mateix”.

Ha denunciat que aquesta obstaculización per a accedir al control del govern municipal tripartit “ja és, de per si mateix, un impediment injustificat quan habilitar-nos per a la visualització d’aquest expedient costa tan poc com estrènyer un botó. Máxime en aquest expedient, pel seu interès ciutadà i mediàtic, la claredat i transparència hauria de ser intachable”.

La redacció del Projecte de Reordenació de la Plaça de la Reina havia sigut adjudicat provisionalment a la UTE formada per Miguel del Rei Aynat, Mediterrani Enginyers, S.A i Arquitectura, Enginyeria i Gestió, S.L.P., que havien presentat l’oferta més avantatjosa per un preu de 169.000 € sobre un pressupost base de licitació de 211.500 €.

Per al regidor popular, Alfonso Novo, “ens va resultar estrany que en el perfil del Contractant de l’Ajuntament es requerira a Miguel del Rei i les dues societats amb les quals concorria, perquè en el termini de deu dies hàbils, que es va iniciar el 22 de maig i va finalitzar el 5 de juny passat, perquè prestaren la garantia definitiva per import de 6.992€, equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, i es procedira per l’Ajuntament a verificar en la Tresoreria de la Seguretat Social i l’Agència Tributària que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com al corrent de les seues obligacions tributàries amb l’Ajuntament, conforme al que es disposa en la clàusula 18ª de l’esmentat Pliego, i que més d’un mes des que va finalitzar el termini, no s’haja procedit a l’adjudicació definitiva”.

“Aquesta tibant espera, -ha afegit Novo- és encara més inquietant si tenim en compte que en l’expedient administratiu, tant el Plec de Prescripcions Tècniques com el de les Clàusules Administratives van ser modificats, tal com consta en dos documents del propi expedient (la còpia del qual s’adjunta), a instàncies de l’Assessor en Matèria d’Urbanisme del Gabinet d’Alcaldia, en el sentit que s’eliminaren determinats plànols de planta de superfície i soterranis previstos pel Servei de Mobilitat Sostenible i fixant-se per al termini d’execució fins a un màxim de 10 punts, (rebaixant-se en 5 punts); i la consideració d’establir-se fins a un màxim de 45 punts per a la Memòria de revisió i actualització del projecte, en introduir-se un nou apartat (Anàlisi i valoració dels principis compositius del Projecte guanyador del concurs organitzat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de València en 1.999 – i que curiosament va guanyar Miguel del Rei-), al que s’assigna fins a un màxim de 5 punts”.

Segons l’edil popular, “ens ha cridat especialment l’atenció que haja sigut una actuació directa de l’Assessor en matèria d’Urbanisme del propi alcalde qui haja corregit expressament els plecs d’aquesta licitació en contra dels criteris proposats pels tècnics municipals, alguna cosa que l’alcalde Ribó va a haver d’explicar”.

Novo ha finalitzat assegurant que “una vegada més el tripartit és molt tèrbol en la seua gestió. Van a haver d’explicar unes quantes coses en relació amb la remodelació de la Plaça de la Reina perquè, des de l’adjudicació a AUMSA de la gestió de l’aparcament que està en pèssimes condicions de seguretat, passant pel procés de participació que es va dur a terme, i finalitzant per l’expedient de contractació de la redacció del projecte de reordenació de la Plaça de la Reina, hi ha moltes coses que no estan gens clares”.

Noticies en Valencià Alacant, València i Castelló Notícies d'actualitat de la Comunitat Valenciana. Notícies, reportatges, vídeos i articles, agenda, festes, receptes de cuina en valencià

Deja un comentario

Leer entrada anterior
Tot preparat per al “Dia de l’Orxata i la Xufa de València”

Un dels actes centrals serà el lliurament del premi “Orxater d’Honor 2017” Matí, dissabte 8 de juliol, se celebrarà en

Cerrar